ورود
ثبت نام
  • استخر تورچان

  • محیطی آرام بخش

  • استخر عجب شیر

  • سونا و جکوزی

  • ایران رزرو

  • دسترسی سریع تر
  • پرداخت راحتتر
  • بدون نیاز به چاپ بلیط
  • دریافت تخفیف های عالی
  • تجربه ای متفاوت با استخر تورچان

برخی از تصاویر استخر تورچان
جدول زمانبندی استخر تورچان


برنامه آقایان
برنامه بانوان
روز تایم شروع سانس مدت سانس قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
چهار شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۶:۳۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
چهار شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۸:۰۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
چهار شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۹:۳۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
چهار شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۲۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۶:۳۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۸:۰۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۱۹:۳۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ۲۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
جمعه ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۱۶:۳۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
جمعه ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۱۸:۰۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
جمعه ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۱۹:۳۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
جمعه ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ۲۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۰۳:۵۰ ۰۰:۰۰ ۲,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان خرید بلیت
شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۶:۳۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۸:۰۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۹:۳۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۲۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
یک شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۶:۳۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
یک شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۸:۰۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
یک شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۱۹:۳۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
یک شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ۲۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
دو شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۶:۳۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
دو شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۸:۰۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
دو شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۱۹:۳۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت
دو شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ ۲۱:۰۰ ۰۱:۳۰ ۷,۰۰۰ تومان ۴,۰۰۰ تومان خرید بلیت